Wersje językowe
Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego B2B – www.sklep.naturalpoland.pl

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.naturalpoland.pl, zwanego dalej „Sklepem Internetowym”.

 2. Sklep prowadzi Natural Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, nr KRS: 0000651778, NIP: 7010641589, REGON: 366071500, zwana dalej „Sprzedawcą.

 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@naturalpoland.pl.

 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.sklep.naturalpoland.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§2 Definicje

 1. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 2. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

 3. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

 4. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 5. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

§3 Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta

 1. Sprzedaż za pośrednictwem Sklep Internetowego stanowi sprzedaż o charakterze hurtowym (niekonsumenckim) i jest kierowana wyłącznie do podmiotów będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów art. 431 Kodeksu Cywilnego, którzy dokonują zakupu w bezpośrednim związku z wykonywaniem działalności gospodarczej lub zawodowej, a dokonywane zakupy mają dla nich charakter zawodowy. Dokonanie zamówienia poprzez Sklep Internetowy jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta, iż zamówienie to zostało dokonane przez podmiot i w charakterze opisanych w zdaniu poprzedzającym.

 2. W celu składania zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 3. Sprzedający dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla wszystkich użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych i typów urządzeń, jednakże celem prawidłowego działania sklepu zaleca się by system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, spełniał następujących minimalne wymagania techniczne:

 1. wykorzystywał komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet obsługujące jedną z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, FireFox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1 lub nowszej,

 2. miał włączoną obsługę JavaScript;

 3. akceptował wykorzystanie plików typu „cookies”;

 4. posiadał łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

§4 Konto Klienta

 1. W celu składania zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji, w wyniku której zostanie utworzone Konto Klienta.

 2. Klient może dokonać Rejestracji przez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego i przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§5 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

 5. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 6. W przypadku, jeśli w trakcie składania zamówienia nie było możliwe ustalenie kosztów dostawy lub innych kosztów dodatkowych związanych z umową sprzedaży, które obciążałyby Klienta (np. w przypadku przesyłek gabarytowych, transport zagranicznego, wyboru innego niestandardowego sposobu transportu) lub po jego złożeniu zmianie uległy parametry towaru, w tym jego dostępność u Sprzedającego i cena, Sprzedający prześle na adres poczty elektronicznej Klienta ofertę sprzedaży odpowiadającą zamówieniu, ale uwzględniającą zmiany wynikłe z ww. okoliczności. W przypadku akceptacji tej oferty przez Klienta w terminie 3 dni od jej otrzymania zawarta zostaje umowa sprzedaży w treści odpowiadającej ofercie Sprzedającego.

 7. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§6 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny netto i nie zawierają informacji odnośnie do kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia lub w przypadku, o którym mowa w §5 pkt. 6 we wskazanej tam ofercie złożonej przez Sprzedającego.

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

 • gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji);

 • gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy).

Sprzedający ma prawo w każdym czasie ograniczyć dostępne formy płatności, w tym w szczególności wyłączyć możliwość płatności za pobraniem.

 1. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę wraz z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży. Nie krótszym niż 5 dni od dnia zawarcia umowy.

 2. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §6 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§7 Sposoby odbioru Towaru

 1. Na terytorium Polski Klient może otrzymać zakupiony Towar poprzez:

 1. dostawę na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej;

 2. odbiór osobisty przez Klienta z magazynu wskazanego prze Sprzedawcę;

 3. odbiór towaru transportem zapewnionym przez Klienta (na jego ryzyko i odpowiedzialność);

 4. inną formę transportu ustaloną indywidualnie.

 1. W przypadku Klientów zmawiających na adres znajdujący się poza granicami Polski dostawa Towarów obywa się poprzez:

 1. odbiór towaru transportem zapewnionym przez Klienta (na jego ryzyko i odpowiedzialność);

 2. inną formę transportu ustaloną indywidualnie.

 1. O dostępnym terminie odbioru lub dostawy Klient jest informowany poprzez stronę Sklepu Internetowego w przypadku towaru dostępnego od ręki i dostarczanego na terytorium Polski lub w treści oferty, o której mowa w §5 pkt 6.

 2. Odbiór towaru transportem zapewnionym przez Klienta oraz odbiór osobisty przez Klienta z magazynu Sprzedawcy jest bezpłatny.

 3. O koszcie dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient jest informowany poprzez stronę Sklepu Internetowego przed złożeniem przez niego zamówienia.

 4. Koszt innej formy transportu, o której mowa powyżej w pkt 1.d) i 2.b) niniejszego paragrafu, w każdym przypadku ustalany jest indywidulanie po złożeniu zamówienia przez Klienta. W przypadku braku akceptacji kosztu takiego transportu Klient może zamówienie anulować. Możliwość anulowania zamówienia ustaje z chwilą wyraźnej akceptacji przez Klienta oferty transportu zaproponowanej przez Sprzedającego.

§8 Rękojmia

 1. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów wyłącznie na zasadach uregulowanych przepisami prawa polskiego w tym w szczególności art. 556 - 576 polskiego Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), z wyjątkiem odstępstw od tych zasad uregulowanych poniżej.

 2. Klient zobowiązany jest przy odbiorze Towaru sprawdzić stan opakowania, w którym Towar został dostarczony i w przypadku dostrzeżenia uszkodzeń sporządzić wraz z przedstawicielem kuriera lub innego podmiotu dokonującego transportu protokół uwag do przesyłki.

 3. Klient zobowiązany jest zbadać odebrany Towar w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju, jednak nie później niż w terminie 21 dni od odbioru, i zawiadomić niezwłocznie Sprzedawcę w przypadku dostrzeżenia wad Towaru.

 4. Prawa Klienta z rękojmi za wady fizyczne Towaru zostają wyłączona w przypadku braku zgłoszenia wady w terminie 21 dni od dnia otrzymania Towaru przez Klienta.

§9 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres fizyczny lub adres e-mail Sprzedawcy (wskazane w §1 Regulaminu).

 2. Sprzedawca, bezzwłocznie nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§10 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

  1. Formularz kontaktowy;

  2. Prowadzenie Konta Klienta;

  3. Zamieszczanie opinii.

 1. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

 4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony Sklepu Internetowego, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.

 5. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 6. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.

 7. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§11 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

 2. Klient nie jest uprawniony do:

  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10, treści które mogłyby w szczególności:

  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §11, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 5. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Do umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Klientem i Sprzedającym w związku z zamówieniami dokonywanymi za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §15.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2020r.

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl